Privacybeleid

Toepasselijkheid:
Alle overeenkomsten worden beheerst door de hierna vermelde algemene voorwaarden. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen enkel bij geschrift worden toegestaan.

Offerte en aanvang van de overeenkomst:
Alle offertes en prijsopgaven door VGC Elec gedaan zijn vrijblijvend tot aan het sluiten van de overeenkomst. Een aanbieding of offerte gedaan door VGC Elec heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld. Deze offerte vermeldt de contactgegevens van VGC Elec, de essentiële eigenschappen van de aangeboden goed(eren), de prijs, de eventuele leveringskosten en de modaliteiten voor de eventuele terugname van de goed(eren). De overeenkomst is gesloten van zodra de koper een elektronisch bestelformulier, dat beschikbaar is via de website, invult en overmaakt aan VGC Elec .

Offerte en aanvang van de overeenkomst:
Alle offertes en prijsopgaven door VGC Elec gedaan zijn vrijblijvend tot aan het sluiten van de overeenkomst. Een aanbieding of offerte gedaan door VGC Elec heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld. Deze offerte vermeldt de contactgegevens van VGC Elec, de essentiële eigenschappen van de aangeboden goed(eren), de prijs, de eventuele leveringskosten en de modaliteiten voor de eventuele terugname van de goed(eren). De overeenkomst is gesloten van zodra de koper een elektronisch bestelformulier, dat beschikbaar is via de website, invult en overmaakt aan VGC Elec.

Beëindiging van de overeenkomst:
VGC Elec kan de overeenkomst met de koper met onmiddellijke ingang beëindigen indien de koper aan een of meer van zijn verplichtingen jegens VGC Elec niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of in strijd daarmee handelt.

Herroepingsrecht:
De koper heeft het recht aan VGC Elec mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen die volgt op de levering van het goed of het sluiten van de dienstenovereenkomst. In geval van uitoefening van de koper van zijn herroepingsrecht, dient de koper wel in te staan voor de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goed(eren).

Levering en leveringstijd:
Alle uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van aanduiding per e-mail gegeven en overschrijding ervan zal in geen enkel geval de ontbinding van de overeenkomst tot gevolg kunnen hebben, noch kan VGC Elec hiervoor contractueel aansprakelijk worden gesteld.

Prijzen:
Alle op offertes genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

Betalingsvoorwaarden:
De koper dient binnen 14 dagen na bevestiging per e-mail door VGC Elec van de overeenkomst en alvast voor de levering de overeengekomen prijs te betalen. Alle bedragen die op hun vervaldag niet voldaan zijn worden van echtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een conventionele intrest die gelijk is aan 10% en een forfaitaire schadevergoeding voor de invorderingskosten, met uitsluiting van de gerechtelijke invorderingskosten van 10% en die minimum 100,00 per factuur zal bedragen. In geval van betwisting moet de factuur worden geprotesteerd binnen de 7 dagen na ontvangst ervan. Bovendien vervallen alle andere facturen automatisch, in geval van wanbetaling of laattijdige betaling van 1 factuur.

Intellectuele eigendomsrechten:
Alle rechten van intellectuele eigendom m.b.t. de producten en/of diensten als mede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt worden ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen de koper en VGC Elec , dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij VGC Elec . De levering van producten en/of diensten strekt derhalve niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.

Aansprankelijkheid:
VGC Elec kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan koper geleverde producten. In die zin is het aan de koper verboden enige koeltechnische handeling te stellen vooraleer VGC Elec overgaan is tot de aansluiting van de koeltechnische installatie bij de koper. VGC Elec kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die zou voortvloeien uit de koeltechnische handelingen die werden verricht door de koper alvorens tot de aansluiting door VGC Elec werd overgegaan. De koper is eveneens aansprakelijk voor alle schade die VGC Elec mocht lijden ten gevolgde van een aan de koper toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

Overmacht:
VGC Elec kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade als gevolg van omstandigheden buiten haar wil.

Eigendomsvoorbehoud:
VGC Elec behoudt zich de eigendom voor van alle door hem aan de koper geleverde producten totdat de verschuldigde bedrag, met inbegrip van eventuele intresten en kosten, voor al deze producten geheel is voldaan door de koper. Het is de koper verboden de goederen of installaties te verplaatsen, te vervreemden, er op welke wijze dan ook over te beschikken, vooraleer de prijs is voldaan.

Contacteer ons
Voor meer informatie over onze privacypraktijken, als u vragen heeft, of als u een klacht wilt indienen, neem dan contact met ons op via e-mail op info@vgcelec.be.

Vraag een vrijblijvende offerte aan.

Wij helpen je graag!

Adres

Kattestraat 11b
2811 Hombeek
(Mechelen)
BTW 0474 801 043

© Copyright | VGC ELEC BV | Privacy beleid | Website by Publiplus